Stepping Stones - We listen...

Ynglŷn â Stepping Stones...

Mae Stepping Stones yn cynnig gwasanaeth cynghori i unigolion a gwaith grŵp i oedolion sydd wedi goroesi cam-drin rhywiol yn ystod eu plentyndod.

Rydym yn wasanaeth annibynnol a chyfrinachol gyda thua 20 o gynghorwyr, ac mae gan bob un ohonynt gymhwyster proffesiynol.

Sefydlwyd Stepping Stones ym 1984 a daeth yn elusen gofrestredig ym 1995, a’r bwriad oedd cyflawni’r amcanion canlynol;

  • Amddiffyn a diogelu iechyd meddyliol a chorfforol unigolion sydd wedi eu cam-drin yn rhywiol, ac yn arbennig drwy ymyrraeth therapiwtig a chynghori unigol a grŵp.
  • Addysgu mwy ar bobl sy’n gweithio â’r rhai sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol yn ystod eu plentyndod.

Gwybodaeth am y broses

Unwaith y byddwch wedi eich cyfeirio atom, byddwn yn cysylltu â chi i gasglu gwybodaeth am eich anghenion a phryd ydych chi ar gael.

Byddwn yn trefnu i chi gyfarfod ag un o’n cynghorwyr, ac yna gwneir asesiad i drafod yr amrywiaeth o wasanaethau yr ydym yn eu darparu a pha rai fydd fwyaf addas i chi.

Yn dilyn yr asesiad byddwch yn cael eich rhoi ar restr aros nes bydd lle ar gael ar gyfer y gwasanaeth y cytunwyd arno.

Mae rhai cleientiaid yn dewis cynghori unigol, sy’n golygu awr yr wythnos fel arfer yn ystod y chwe wythnos gyntaf.

Ar ddiwedd y 6 wythnos gyntaf bydd opsiynau pellach yn cael eu trafod.

Ynglŷn â Gwaith Grŵp

Mae Stepping Stones yn credu fod Therapi Grŵp yn llwyddiannus iawn wrth ddelio â phroblemau. Mae hyn yn deillio o ymchwil a 30 mlynedd o brofiad.

Mae’r grwpiau yn rhai ‘caeedig’ ar gyfer dynion neu ferched yn unig. Unwaith y byddant wedi dechrau, bydd yr un aelodau yn aros yn y grŵp nes bydd yr holl sesiynau wedi eu cwblhau.
Mae pob grŵp yn cynnwys rhwng pedwar ac wyth o aelodau gyda dau aelod grŵp.
Mae pob grŵp yn cynnal rhwng 10 a 12 sesiwn.
Mae pob grŵp yn cyfarfod am ddwy awr bob wythnos.
Mae grŵp o bobl bob amser yn dod am y tro cyntaf.
Mae pob un o’r rhai sy’n mynychu grwpiau yn cael eu gweld yn unigol gan un o arweinwyr y grŵp o leiaf unwaith cyn iddynt fynychu’r sesiynau.
Mae pob sesiwn grŵp yn cael ei chynllunio a’i harwain gan arweinwyr y grŵp.

Mae achosion unigol yn cael eu hadolygu ar ddiwedd pob modiwl.

Opsiwn yw gwaith grŵp yn hytrach na gofyniad, gofynnir ichi a hoffech gymryd rhan mewn gwaith grŵp, a gallwch wneud y penderfyniad hwn eich hun.Sut i gael mynediad i’r gwasanaeth.

Ar hyn o bryd mae Stepping Stones yn gweithredu yn ardal Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae’r gwasanaeth ar gael i oedolion ac mae’n rhad ac am ddim. Gellir cyfeirio rhai sydd wedi goroesi drwy weithiwr allweddol neu gallant eu cyfeirio eu hunain drwy gysylltu â’r swyddfa ar 01978 352717

Mae gennym gynghorwyr sy’n gweithio yn y lleoliadau canlynol yng Ngogledd Cymru: Y Fflint, yr Wyddgrug, Cei Connah, Treffynnon, Y Rhyl, Dinbych, Bae Colwyn, Wrecsam Ble bynnag y bo modd byddwn yn cynnig cynghorwyr yn y lleoliad a ddewisir, o’r rhyw a ddewisir ac yn yr iaith a ddewisir.

Hafan | Ynglŷn â ni | Rhagor o Waith Darllen | Gwaith Creadigol | Geirdaon | Newyddion | Ein Canllawiau | Dod yn Gyfaill | Dolenni | Cysylltu â ni

 

Stepping Stones, 59 Stryd y Brenin, Wrecsam, LL11 1HR | ffôn: 01978 352 717 | info@steppingstonesnorthwales.co.uk

 

© 2014 Stepping Stones. Cedwir pob hawl. Elusen gofrestredig rhif 1043390 | Polisi Preifatrwydd | Safle gan Notcon