Canllaw i’n gwasanaethau cwnsela ar gyfer cyfeillion a theuluoedd

Os bydd rhywun sy’n annwyl i chi’n dweud eu bod wedi cael eu cam-drin yn rhywiol fel plentyn, rydym yn deall bod hyn yn gallu bod yn brofiad trawmatig i bob un ohonoch. Mae hefyd yn gallu achosi i chi boeni beth yw’r ffordd gywir o ymateb. Credwn fod peidio beirniadu, ymateb gydag empathi, dangos eich bod yn gofalu, a gwrando os yw’r person eisiau siarad yn gallu bod o gymorth mawr.

Gwyddom fod hyn yn gallu codi emosiynau anodd i chi a allai deimlo’n ormod i ymdopi â nhw, a dyna pam rydym yn cynnig sesiynau cwnsela i gyfeillion, teuluoedd a phartneriaid. Os hoffech wybod rhagor yna cysylltwch â ni.

Sut mae eich cyfaill, teulu neu bartner yn teimlo o bosib

Dydy hi ddim yn hawdd i rywun benderfynu cysylltu â Cherrig Camu Gogledd Cymru. I ddeall y rhesymau am hynny yn well, efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi feddwl yn ôl i’ch plentyndod eich hun i gofio rhywbeth a wnaeth i chi deimlo cywilydd.

Efallai mai euogrwydd a chywilydd yw dau o’r teimladau mwyaf cyffredin y mae ein cleientiaid yn cael trafferth â nhw a gall gymryd amser i newid y teimladau hynny.

Our clients may also experience things like:

  • Pyliau o banig
  • Ôl-fflachiau
  • Daduniad (y teimlad o fod wedi eich gwahanu oddi wrth eich corff neu o’r byd)
  • Hunan-niweidio
  • Meddwl am hunan-laddiad
  • Problemau gyda chyffurfiau neu alcohol
  • Iselder
  • Hunan-barch isel

Y Broses Gwnsela

Mae’r broses gwnsela’n gallu bod yn anodd weithiau. Gall achosi i’n cleientiaid deimlo’n waeth nag oedden nhw cyn cychwyn therapi wrth iddyn nhw weithio drwy eu teimladau anodd a chymhleth, oherwydd mae’n gallu codi atgofion poenus.

Mae pob un o’r cwnselwyr yng Ngherrig Camu’n brofiadol ac yn gymwysedig i weithio gyda phobl a gafodd eu cam-drin yn rhywiol fel plant. Rydym yn gweithio drwy greu perthynas therapiwtig gyda’n cleientiaid ac mae’r berthynas hon yn feddwl-agored, ni fydd yn eu beirniadu nhw ac mae ganddi ffiniau clir. O fewn y berthynas honno, dros amser, rydym yn adeiladu ymddiriedaeth sy’n gadael i’n cleientiaid weithio drwy eu problemau ar eu cyflymder eu hunain.

Weithiau mae’r person rydych yn ei gefnogi angen ychydig o amser tawel ar ôl sesiwn gwnsela i brosesu eu meddyliau a’u teimladau. Hefyd, efallai y byddai’n well ganddyn nhw beidio trafod eu cwnsela o gwbl am fod cadw’r cwnsela ar wahân i weddill eu bywyd yn eu helpu nhw. Mewn sefyllfa fel hyn, mae’n help mawr i barchu eu dymuniadau, oherwydd rhan bwysig o’r gwaith a wnawn yw sicrhau bod gan gleientiaid reolaeth dros y broses gwnsela.

Adnoddau Defnyddiol

Y Gymdeithas Genedlaethol i Bobl a Gamdriniwyd fel Plant (NAPAC)

Gwefan a llinell gymorth am ddim (10am – 9pm Llun i Iau, 10am – 6pm Gwe) sy’n cynnig cymorth i’r bobl sy’n cefnogi’r rheiny a gafodd eu cam-drin yn rhywiol fel plant

Goroeswyr Camdriniaeth Rhywiol a Llosgach (ISAS)

Gwefan gyda gwybodaeth ddefnyddiol i bartneriaid ac aelodau o deuluoedd goroeswyr camdriniaeth rhywiol.

isas-notts.org.uk/parents-and-carers

1in6

Gwefan i ddynion a gafodd eu cam-drin yn rhywiol fel plant, gyda gwybodaeth i deulu a chyfeillion.

1in6.org/family-and-friends