Cyfeirio i’n gwasanaeth

Os ydych chi’n weithiwr proffesiynol sy’n cyfeirio rhywun i’n gwasanaeth, ein nod fydd cysylltu â nhw o fewn pedair wythnos i gadarnhau eu bod eisiau optio i mewn i’n gwasanaeth. Os nad ydyn nhw’n ymateb i’n cais, ni fyddwn yn cysylltu â nhw eto ac, oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data ni fyddwn yn rhoi gwybod i chi am y canlyniad, heblaw bod y darpar-gleient yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Os ydyn nhw eisiau defnyddio ein gwasanaethau byddan nhw’n dilyn ein proses gyfeirio arferol, ac unwaith y bydd y cyfeiriad wedi ei gadarnhau byddwn ni’n cysylltu â nhw gyda llythyr/galwad ffôn/neges destun ac yn eu gwahodd i ddod i asesiad cyntaf.

Bydd cwnselydd cymwysedig a phrofiadol yn gwneud yr asesiad cyntaf a bydd yn penderfynu a yw ein gwasanaeth yn briodol iddyn nhw ar hyn o bryd. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys cwnsela, cyrsiau therapiwtig a gweithgareddau grŵp a byddan nhw’n cael gwybod am y rhain os cânt eu derbyn i mewn i’n gwasanaeth.

Yn dilyn yr asesiad cyntaf, os yw’r gwasanaeth cwnsela’n briodol iddyn nhw, byddan nhw’n mynd ar y rhestr aros a byddwn yn ceisio cynnig apwyntiad sy’n cyfateb â’u gofynion penodol nhw ac sydd ar amser a dyddiad sy’n gyfleus iddyn nhw