Gwasanaethau

Yr hyn a gynigwn

Y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig, gan ddarparu cefnogaeth ar eich taith i adferiad.

Counselling

Mynediad i wasanaeth

Ar hyn o bryd mae Stepping Stones yn gweithredu yng Ngogledd Cymru. Mae’r gwasanaeth ar gael i oedolion ac mae’n rhad ac am ddim. Gall goroeswyr gael eu cyfeirio gan weithiwr allweddol neu gallant hunangyfeirio trwy gysylltu â’r swyddfa ar 01978 352 717.

Mae gennym gwnsleriaid yn gweithio ar draws chwe sir Gogledd Cymru.

Lle bynnag y bo’n bosibl, byddwn yn darparu cymorth mewn lleoliad a ffafrir a chwnsler o ddewis iaith a rhyw y cleient.

Referral

Atgyfeiriadau

Mae’r gwasanaeth ar gael i unigolion 18+ oed sydd wedi goroesi cam-drin rhywiol fel plentyn, rydym hefyd yn darparu cefnogaeth i aelodau’r teulu, gofalwyr a chyfeillion.

Gallwch naill ai argraffu a dychwelyd y ffurflen i:

Tŷ Aurora, 59 Stryd y Brenin, Wrecsam.

LL11 1HR
neu ei e-bostio i
[email protected]

Dystiolaethau

Counselling has enabled me to express feelings to be able to talk to someone who is completely non- judgemental and shows understanding. It has helped me feel less isolated. Helped me feel after so many years that, “I do have a voice” Stepping Stones enabled me to look at things more clearly. I feel a Continue reading

Telephone

Gwybodaeth am y Broses

Yn dilyn yr asesiad cychwynnol, os mai ni yw’r gwasanaeth cywir i chi ar yr adeg hon, cewch eich rhoi ar restr aros i ddechrau cwnsela, lle rydym yn anelu at gynnig cwnselydd o ryw o’ch dewis chi, ardal, diwrnod ac amser o’ch dewis pan fyddant ar gael.


Groups

Gwaith Grŵp

Mae Stepping Stones yn credu fod Therapi Grŵp yn llwyddiannus iawn wrth ddelio â phroblemau. Mae hyn yn deillio o ymchwil a 30 mlynedd o brofiad. Mae’r grwpiau yn rhai ‘caeedig’ ar gyfer dynion neu ferched yn unig. Unwaith y byddant wedi dechrau, bydd yr un aelodau yn aros yn y grŵp nes bydd yr holl sesiynau wedi eu cwblhau. Mae pob grŵp yn cynnwys rhwng pedwar ac wyth o aelodau gyda dau arweinydd grŵp. Mae pob grŵp yn cael ei redeg fel 3 bloc o 10 sesiwn. Mae pob grŵp yn cyfarfod am ddwy awr bob wythnos. Mae yna wastad grŵp o bobl sy’n dod am y tro cyntaf. Mae pob un o’r rhai sy’n mynychu grwpiau yn cael eu gweld yn unigol gan un o arweinwyr y grŵp o leiaf unwaith cyn iddynt fynychu’r sesiynau. Mae pob sesiwn grŵp yn cael ei chynllunio a’i harwain gan arweinwyr y grŵp.
Mae achosion unigol yn cael eu hadolygu ar ddiwedd pob modiwl.

Opsiwn yw gwaith grŵp yn hytrach na gofyniad, gofynnir ichi a hoffech gymryd rhan mewn gwaith grŵp, a gallwch wneud y penderfyniad hwn eich hun.

Further support

Cymorth Pellach

Nod Stepping Stones yw eich cefnogi trwy gydol eich taith gwnsela gyda ni. Yn dilyn eich asesiad cychwynnol efallai y cewch eich cefnogi gan ein menter First Steps, gan dderbyn galwad cymorth yn wythnosol nes bod eich sesiynau cwnsela cyntaf yn cychwyn. Yn ystod ac ar ôl cwnsela, gallwch gael gafael ar gefnogaeth Next Steps.

Gallwch hefyd gael gafael ar gefnogaeth Next Steps, grŵp misol sy’n darparu amgylchedd cyfeillgar, croesawgar, diogel, sy’n cefnogi ac yn grymuso pob cleient i oresgyn effeithiau eu cam-drin, gan eu cefnogi i fagu hyder, meithrin cyfeillgarwch a chyflawni eu gobeithion a’u nodau mewn bywyd trwy addysg ac amrywiaeth o weithgareddau fel celf, ysgrifennu creadigol a chrefftau.

Nid yw’n wasanaeth cwnsela ond mae wedi’i anelu at ganmol y gefnogaeth gwnsela rydych chi’n ei derbyn neu wedi’i derbyn.

Gallwch ddod â ffrind neu aelod o’r teulu gyda chi i unrhyw un o’r cyfarfodydd.

Mae gennym hefyd fynediad at weithgareddau grŵp penodol i ddynion, fel Men’s Shed a byddwn yn ceisio dod o hyd i grwpiau gweithgaredd a allai fod o ddiddordeb, ar gais gan unrhyw unigolyn.

Dyfyniad gan rywun sydd wedi defnyddio gwasanaethau

Next Steps:

“Y cyfarfod cyntaf yw’r un anoddaf, ond mae gennych gymaint i’w ennill, mae fy hyder wedi tyfu, ac edrychaf ymlaen at weld fy ffrindiau bob mis.

“Rydyn ni’n Gwrando”

Partner organisations

Gwaith Partneriaeth

Mae Stepping Stones yn gwerthfawrogi sefydliadau partner ac yn ymgysylltu i weithio gyda’n gilydd i gynhyrchu syniadau newydd, gan rannu sgiliau a gwybodaeth i sicrhau ein bod yn cyflwyno’r gefnogaeth orau i’n cleientiaid.

Rydym wedi ymrwymo i weithio o fewn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cymru, Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Rydym yn aelodau o’r Ymddiriedolaeth Goroeswyr, Cymorth i Fenywod Cymru, Bwrdd Rheoleiddwyr Codi Arian a phob un o’r chwe Chyngor Gwirfoddol sirol ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Pobl Anabl.

Heb gefnogaeth ein cyllidwyr, ein comisiynwyr a’n cefnogwyr, ni fyddem yn gallu gwneud y gwaith a wnawn.