Sefydliadau Cymorth

Cysylltiadau ag adnoddau a chefnogaeth trydydd parti

 1. Al-Anon

  Mae Grwpiau Teulu Al-Anon y DU ac Iwerddon yno i unrhyw un y mae eu bywydau’n cael eu heffeithio, neu wedi cael eu heffeithio, gan broblem yfed rhywun arall. Mae ein haelodau’n darparu cyfarfodydd ymhob dinas a thref fawr ac yn ymroddedig i fod yno i chi pan fyddwch chi angen cymorth.

   

 2. Alcoholics Anonymous

  Mae Alcoholics Anonymous yn gymdeithas o ddynion a merched sy’n rhannu eu profiad, eu cryfder a’u gobaith gyda’i gilydd y gallan nhw ddatrys eu problem gyffredin a helpu eraill i oresgyn alcoholiaeth.

   

  Yr unig ofyniad er mwyn bod yn aelod yw’r awydd i roi’r gorau i yfed. Does dim ffi na chost er mwyn bod yn aelod o AA; rydym yn hunan-gefnogol drwy gyfrwng ein cyfraniadau ein hunain.

 3. Amethyst – Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC)

  Mae Amethyst yn Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) ar gyfer Gogledd Cymru, lle mae ystod o weithwyr proffesiynol sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn darparu cymorth, cefnogaeth a gwybodaeth i oedolion, plan a phobl ifanc sydd wedi’u treisio neu wedi dioddef ymosodiad rhywiol yng Ngogledd Cymru.

  Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r heddlu, y sector iechyd a gwasanaethau gwirfoddol y trydydd sector i sicrhau bod dioddefwyr y troseddau hyn yn cael mynediad at y gofal gorau posibl. Rydym yn annibynnol ar yr Heddlu a’r broses cyfiawnder troseddol.

 4. BAWSO

  Gwasanaethau arbenigol i bobl o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig sy’n cael eu heffeithio gan gamdriniaeth ddomestig a mathau eraill o gamdriniaeth, yn cynnwys anffurfio organau cenhedlu benywod, priodasau gorfodol, masnachu pobl a phuteindra.

 5. Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP)

  Nid yn unig fywydau unigolion, ond bywydau teuluoedd a chymunedau. Mae ein gwaith yn adlewyrchu ein brwdfrydedd dros werth cwnsela a’i botensial i wella bywydau.

 6. Bullying UK

  Mae Bullying UK yn darparu cymorth gyda phob agwedd o fwlio – o fwlio ar-lein i fwlio llafar. Ffoniwch eu llinell gymorth rad ac am ddim i gael cyngor a chymorth.

 7. Cais

  Mae Cais yn helpu pobl sy’n cael problemau gyda chaethiwed, problemau iechyd meddwl, datblygiad personol a chyflogaeth – yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i’w teuluoedd a’u cyfeillion. Mae eu hamrywiaeth eang o wasanaethau’n cynnwys triniaeth breswyl ac adferiad, cwnsela, mentora cymheiriaid, cefnogi pobl yn eu cartrefi, helpu pobl yn ôl i’r gwaith neu addysg, gwaith grŵp ac ymyraethau ysgogol eraill.