Croeso i Stepping Stones Gogledd Cymru

Byw yn Dda yw ein Buddugoliaeth

Mae Stepping Stones yn elusen gofrestredig sy’n darparu gwasanaethau therapiwtig ar draws Gogledd Cymru i oedolion a gafodd eu cam-drin yn rhywiol pan oeddynt yn blant. Mae croeso ichi bori ein gwefan, lle mae gennym wybodaeth i’r rheiny sydd wedi goroesi cam-drin rhywiol yn ystod eu plentyndod.

Gall cymryd y cam cyntaf o ddweud wrth rywun fod yn anodd iawn.

“Siaradwch â ni, rydyn ni’n gwrando”

Yn Cerrig Camu rydym yn cynnig cwnsela a chefnogaeth ledled Gogledd Cymru, mae ein gwasanaeth yn anwahaniaethol o ran rhyw, hil neu ethnigrwydd, rydym yn croesawu ac yn parchu amrywiaeth ac mae ein gwasanaeth yn rhad ac am ddim i bawb sydd ei angen.
Rydym yn darparu amgylchedd diogel fel y gallwch gael gafael ar y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. Mae ein gwasanaethau’n gyfrinachol (ac eithrio lle mae amddiffyn a diogelu plant a phobl ddiamddiffyn yn cael eu cyfaddawdu).

Y Newyddion Diweddaraf

Swydd Wag – Swyddog Cyllid a Gweinyddol

Child abuse victim speaks movingly about how charity saved her life.

COVID 19 Diweddariadau a Hysbysiadau

Important information relating to our services during the current COVID 19 pandemic. Message for all current clients and those waiting or wanting to refer someone, their family members, referral agencies and concerned others. Face to face counselling has been suspended with effect from Monday 23rd March and a range of alternative measures have been introduced Continue reading

Contact Us

Cysylltwch â ni unrhyw dro

Oriau swyddfa

9yb tan 4.30yp

Ffôn: 01978 352717

Tu allan i oriau swyddfa

Ffoniwch ein Llinell Gymorth 24 awr ar 08088010800 (Cefnogir gan Live Fear Free)

Mwy o wybodaeth ynghylch pwy ydym ni a’r hyn a wnawn a pham, a ffurflen fel y gallwch atgyfeirio’ch hun atom, gan gynnwys rhif ffôn a chyfeiriad ein prif swyddfa.

Os na fedrwch ddod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, cofiwch gysylltu â ni

Nid yw Cerrig Camu yn cefnogi unrhyw un sy’n destun ymchwiliad/yn aros am wrandawiadau llys am droseddau rhywiol.

Counselling

Cwnsela

Mae gennym gwnsleriaid yn gweithio ar draws chwe sir Gogledd Cymru.

Mae ein holl gwnsleriaid wedi cofrestru â’r BACP. Cymhwysterau’r cwnselydd ar gael ar gais.

Lle bynnag y bo’n bosibl, byddwn yn darparu cymorth mewn lleoliad a ffafrir a chwnsler o ddewis iaith a rhyw y cleient.

I gael rhagor o wybodaeth am y BACP ewch i www.bacp.co.uk Ethical Framework for the Counselling Professions.

Mae gennym ystafelloedd cwnsela a chyfleusterau toiled sy’n addas i bobl anabl.
Gallwn ddarparu dolen glyw os oes angen.
Gallwn ddarparu cwnsela yn y Gymraeg os oes angen.

Need Help

Angen Help

Llinellau Cymorth Cymunedol sy’n cynnig cefnogaeth ar unwaith (gweler ein cyfeirlyfr cyfeirio am fwy o wybodaeth am gefnogaeth).

Y Samariaid 116 123

CALL (community advice listening line) ar 0800 132 737

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn (Llinell Gymorth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Cymru) 0808 8010 800

Llinell Gymorth LGBT, ffoniwch 0300 330 0630 (codir ffioedd galw arferol).

Llinell gymorth Safeline Male Survivors, ffoniwch 0808 800 5008.

The Survivors Trust

Survivors Manchester

Diolch i QuestionPro am ddarparu templedi arolwg i ni am ddim ar gyfer cynnal sawl arolwg. Mae’n helpu cryfhau ein mudiad dielw.