November 24, 2021

A DIWRNOD Y RHUBAN GWYN 2021

White Ribbon Day

16 DIWRNOD O WEITHREDU I DDOD Â THRAIS YN ERBYN MENYWOD I BEN, A DIWRNOD Y RHUBAN GWYN 2021!

“Mae Cerrig Camu Gogledd Cymru’n falch iawn o fod yn cymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth am y materion hyn a byddwn yn gwisgo ein rhubanau gwyn ar y diwrnod i ddangos ein cefnogaeth.
Wrth wisgo ruban gwyn rwy’n addo peidio byth a chyflawni, goddef na chadw’n dawwel am drais yn erbyn merched.”

Ar Ddiwrnod y Rhuban Gwyn, sef Dydd Iau 25 Tachwedd, a’r 16 diwrnod sy’n dilyn i ddod â thrais yn erbyn menywod i ben, bydd Cerrig Camu Gogledd Cymru’n gwisgo ein rhubanau gwyn ac yn gofyn i bobl yn ein cymunedau, sefydliadau a gweithfannau i ddod ynghyd a dweud ‘na’ wrth drais yn erbyn merched.
Diolch i filoedd o bobl fel chi, rydym yn gobeithio lledaenu’r neges bod yn rhaid i drais dynion yn erbyn merched, yn oedolion a phlant, ddod i ben. A bod pob dyn yn gallu gwneud gwahaniaeth. #AllMenCan yw neges arweiniol yr Ymgyrch Rhuban Gwyn eleni.

Cafodd ei ddatblygu ar gyfer yr Ymgyrch Rhuban Gwyn ym mis Mawrth pan ddaeth llofruddiaeth Sarah Everard â phrofiad merched o drais dynion i flaen meddyliau pawb.

Hefyd, agorodd lu o drafodaethau am ddynion yn gweithredu ac yn sefyll dros yr achos. Wrth i ni symud tuag at ddiwedd y flwyddyn, rydym eisiau i gynifer o ddynion ag y bo modd feddwl yn ofalus a gwneud Addewid y Rhuban Gwyn i beidio cyflawni, esgusodi na chadw’n dawel am drais dynion yn erbyn merched.

Helpwch ni i gyrraedd cynifer o unigolion ag y gallwn. Gallwch lawrlwytho rhai adnoddau isod neu yma.

Dyma rai syniadau i’ch cychwyn:

Faint o bobl allwch chi eu perswadio i wisgo rhuban gwyn – Pawb yn eich gweithle? Eich cyfeillion i gyd? Byddwch yn brysur ar y cyfryngau cymdeithasol, dilynwch ni a lledaenwch y gair am ddefnyddio #WhiteRibbon #AllMenCan #MakeThePromise

Os ydych angen Cymorth yn awr!

Sicrhewch gymorth yn awr.

Rhif y llinell gymorth Cam-drin Domestig yw 0808 2000 247 neu cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Llinell Gymorth am Ddim Rape Crisis
0808 802 9999
rapecrisis.org.uk

Llinell Gymorth Genedlaethol am Ddim gyda Cham-drin Domestig
0808 2000 247
nationaldahelpline.org.uk

Llinell Gymorth Live Fear Free
0808 8010 800
Live fear free

Cymorth Karma Nirvana i bobl sydd wedi dioddef camdriniaeth ar sail anrhydedd a phriodas orfodol
0800 5999247
karmanirvana.org.uk

Llinell Gyngor i Ddynion
0808 801 0327
mensadviceline.org.uk

Galop – elusen yn gwrthwynebu trais LGBT+
0800 999 5428
Os ydych yn pryderu yn ystod y cyfnod clo, cliciwch yma

Llinell Gymorth y Bartneriaeth Male Survivors: 0808 800 5005
malesurvivor.co.uk

Childline 0800 1111
childline.org.uk

Respect i ddynion sy’n pryderu am eu hymddygiad a’u trais eu hunain
0808 802 4040
respect.uk.net

Ffoniwch 999 bob tro os yw’n argyfwng neu os nad ydych yn siŵr.

White Ribbon QR Code

COD QR ar gyfer Diwrnod y Rhuban Gwyn, Fideo wedi’i atodi uchod i chi ei wylio