Effeithiau Hir Dymor Cam-drin yn Rhywiol

Gall effeithiau hir dymor cam-drin plant yn rhywiol fod wedi eu gwreiddio mor ddwfn fel y gall fod yn anodd penderfynu pa effaith yn union a gafodd y gamdriniaeth arnoch. Gall dreiddio drwy bopeth, eich perthynas ag eraill, eich rhywioldeb, eich synnwyr hunaniaeth, eich ffordd o fagu plant, eich gwaith, bywyd, persbectif, pwyll.

Efallai y byddwch yn teimlo rhai neu bob un o’r canlynol:

 • Teimlo’n ddrwg, budr neu deimlo cywilydd
 • Teimlo’n ddi-rym, fel un sydd wedi dioddef
 • Teimlo’n wahanol i bobl eraill
 • Teimlo’n hunan-ddinistriol neu’n hunanladdol
 • Teimlo hunan gasineb
 • Teimlo fod rhywbeth mawr yn bod arnoch yn ddwfn oddi mewn ichi a phetai pobl eraill yn gwybod mewn gwirionedd sut un ydych chi ni fyddent yn eich hoffi / caru a byddent yn eich gadael
 • Teimlo na allwch ddibynnu ar eich greddf eich hunan
 • Teimlo na allwch eich amddiffyn eich hun mewn sefyllfaoedd peryglus
 • Teimlo’n ansicr beth ydych chi eisiau neu beth ydych yn ei hoffi, eich amcanion, eich diddordebau a’ch doniau
 • Teimlo diffyg symbyliad
 • Teimlo na allwch symud
 • Teimlo ofn llwyddo
 • Ddim yn gallu cwblhau tasgau
 • Teimlo fod yn rhaid i chi fod yn berffaith
 • Teimlo’n annigonol
 • Teimlo’n ddig, teimlo eich bod wedi cael eich brifo neu deimlo’n ofnus drwy’r adeg
 • Hunllefau
 • Ffobiâu
 • Hunan-niweidio
 • Colli cof
 • Chwydu yn fwriadol
 • Ymddygiad gorfodol
 • Gorfwyta / goryfed alcohol / gorddefnydd o gyffuriau
 • Anorexia Nervosa
 • Dim diddordeb mewn rhyw
 • Ofni rhyw
 • Teimlo na allwch ddweud ‘Na’ wrth ryw
 • Osgoi gweithgareddau rhywiol penodol
 • Ymddygiad rhywiol ymosodol
 • Dryswch ynghylch tueddfryd rhywiol
 • Obsesiwn gyda rhyw
 • Cael trafferth i agosáu at bobl
 • Cael trafferth i ymddiried mewn eraill
 • Anawsterau perthynas – ffrindiau / priodas /teulu
 • Ofn bod ar eich pen eich hun
 • Ofn bod yng nghwmni eraill
 • Glynu wrth eraill a bob yn eithriadol o ddibynnol arnynt
 • Gor-amddiffynnol o blant
 • Angen bod mewn rheolaeth
 • Bwlio eraill
 • Cam-drin eraill
 • Ymddygiad troseddol
 • P.T.S.D (Anhwylder Straen Wedi Trawma)