Mae Cerrig Camu’n cynnig cymorth a gwasanaeth cwnsela proffesiynol i oedolion a gafodd eu cam-drin yn rhywiol yn eu plentyndod

Cafodd y gwasanaeth ei sefydlu yn 1984 ac mae’n cael ei ddarparu’n rhad ac am ddim ac yn gwasanaethu’r chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru. Rydym hefyd yn cynnig cymorth i deuluoedd a chyfeillion.

Gair am Gerrig Camu, Canllaw i Oroeswyr, Canllaw i Deuluoedd a Chyfeillion

Cysylltwch â ni

Nodwch ein bod yn darparu gwasanaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos drwy'r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn a fydd yn derbyn atgyfeiriadau ac yn darparu cymorth.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Mae Stepping Stones yn falch o fod yn gweithio ar y cyd â'r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn. Os oes angen cymorth arnoch y tu allan i'n horiau gwaith arferol, cysylltwch â'u llinell gymorth gyfrinachol am ddim a'u gwe-sgwrs fyw sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Byddant yn darparu cyngor a chymorth am ddim ac yn derbyn atgyfeiriad ar gyfer ein gwasanaeth gan unrhyw un sy'n pryderu am drais rhywiol neu gam-drin domestig.

Y diweddaraf o'r blog

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud?

  • Rwy’n mwynhau fy mywyd nawr ac rwy’n teimlo’n llawer mwy cadarnhaol am fy nyfodol. Gallaf chwerthin – rhywbeth had oeddwn i’n ei wneud o’r blaen. Mae’n hyfryd bod heb unrhyw euogrwydd

     

  • Rwy’n teimlo’n hollol wych, Yn rymus, gwydn iawn, yn gallu ymdopi â’r pethau bach oedd yn fy effeithio ormod o’r blaen.

  • Trwy gydol fy sesiynau dechreuais agor fy nghalon am bopeth a chefais gymorth gan fy nghwnselydd i weld fy ngwerth fy hun. Bu’n fy helpu i weld nad fi oedd ar fai a bod gen i’r hawl i fy marn fy hun ac i ymateb, hawl i gael ateb fy anghenion a hawl i ddweud na.